Informacja o przetwarzaniu danych


Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych które zostały podane w formularzu kontaktowym jest Honesta Market Service sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Norberta Barlickiego 5/21, 43-300 Bielsko-Biała, Elite Investment sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 11 Listopada 41/4, 43-300 Bielsko-Biała, e Readers sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Chorzowska 150, 40-101 Katowice oraz PROFI CREDIT Polska S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Św. Wincentego 93/5, 03-291 Warszawa - dalej: „Administrator”.

Ponadto, informujemy, że:

• Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:

1.przygotowania i przedstawienia oferty, zawarcia i realizacji umowy na wybrany produkt finansowy - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2.realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora bądź interesów osoby trzeciej. Takimi uzasadnionymi interesami są:
- umożliwienie kontaktowania się, w tym wymiana korespondencji,
- zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, w tym weryfikacja klientów w publicznych i komercyjnych rejestrach,
- ustalanie lub dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych, a także obrona przed takimi roszczeniami (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

• Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, jak również do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych.

• U Administratora wyznaczono Inspektora Ochrony Danych z którym możesz kontaktować się drogą mailową na adres: - Kliknij, aby zobaczyć -.

• Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

• Odbiorcami danych są: nasi dostawcy, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT (dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe), kancelarie prawne, biura rachunkowe, a także nasi partnerzy biznesowi, np. spółka Finanse dla Każdego A-Z Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, Profi Credit S.A. z siedzibą w Warszawie, Fines S.A. z siedzibą w Sopocie, Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie.

• Dodatkowo, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

• Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przedstawienia oferty i zawarcia umowy.
Stosownie do obowiązków informacyjnych nałożonych przepisami prawa Honesta Market Service sp. z o. o. informuje, że współpracuje w zakresie pośrednictwa w udzielaniu produktów finansowych z następującymi pożyczkodawcami/kredytodawcami:

Alior Bank S.A. KRS 0000305178 Fines S.A. KRS 0000416708 Finanse dla Każdego A-Z sp. z o.o. KRS 0000599232 Profi Credit S.A. KRS 0000518190 Helikon sp. z o.o. KRS 0000145409 oraz partnerów: JPMedica sp. z o.o. KRS 0000836368, Opieka24 sp. z o.o. KRS 0000846885, CyberFolks KRS 0000612359, eReaders sp. z o.o. KRS 0000912882, Comverga sp. z o.o. KRS 0000197766, Honesta Inkaso sp. z o.o. KRS 0000663324, JUVO sp. p. KRS 0000847620, JUVO Accounting sp z. o.o. KRS 0000911558


Honesta Market Service sp. z o. o. informuje, że z tytułu współpracy opisanej powyżej otrzymuje od pożyczkodawców/kredytodawców wynagrodzenie, a nadto, że posiada w ramach odnośnych umów i zależnie od ich treści umocowanie do dokonywania czynności faktycznych lub prawnych koniecznych lub zmierzających do zawarcia umowy o dany produkt finansowy.

© 2024 Honesta Market Service sp. z o.o.